Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Konkurs

Nowe inwestycje są bardzo ważne dla całej gminy i jej przyszłości. Niosą za sobą nowe miejsca pracy dzięki czemu zapewniają dobrobyt i bezpieczeństwo mieszkańcom. Dlatego władze samorządowe coraz częściej starają się być pierwsze w wyścigu o inwestora i zdają sobie sprawę z tego, że może w nim wygrać tylko najlepszy! Właśnie z myślą o najlepszych i najprężniej działających gminach, gminach, które osiągają sukcesy inwestycyjne i mogą szczycić się najwyższymi ocenami jakości pracy urzędników, powstał Konkurs "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

GENEZA KONKURSU

I edycja Konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, odbyła się w 2002 roku. Sama idea powstała między innymi dzięki wieloletnim kontaktom z Laureatami siostrzanego Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Doświadczenie to pozwoliło na postawienie tezy, że skoro istnieją etyczne i rzetelne, a więc godne naśladowania przedsiębiorstwa, to istnieją także wzorcowe gminy promujące zrównoważony rozwój, korzystny zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla biznesu. Przedsiębiorcy, z którymi współpracowaliśmy skierowali naszą uwagę na potrzebę weryfikacji działań samorządów lokalnych, które nie tylko organizują codzienność swoich mieszkańców oraz przedsiębiorców, ale także kreują swój wizerunek, który może bądź zachęcać do aktywności na ich terenie przedsiębiorców planujących inwestycje, albo skutecznie zniechęcać do podejmowania działalności na terenie danej gminy.

ORGANIZATORZY

Konkurs "Gmina Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", mająca wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych (świadczą o tym między innymi organizowane przez nas szkolenia i konferencje oraz opracowania tj.: "Rozwój gospodarki wiejskiej", "Promocja inwestycji przez gminy", "Strategie inwestycyjne gmin", "Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym", czy "Samorządowa demokracja partycypacyjna" itp.). W 2009 roku zespół Instytutu rozpoczął realizację kolejnych projektów. Dwa z nich realizowane w woj. mazowieckim i śląskim dotyczą systemów identyfikacji dziedzin zapewniających pracę wysokiej jakości (PWJ) oraz mechanizmów i rozwiązań wspierających tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości i skierowane są także do jednostek samorządu terytorialnego (więcej o tych oraz pozostałych projektach Instytutu na stronie www.iped.pl)

Dzięki kolejnym edycjom Konkursu "Gmina Fair Play" udaje nam się nie tylko identyfikować ale i promować gminy dbające o interesy społeczności lokalnych i stwarzające na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Wielu z Laureatów dzięki udziałowi w naszym przedsięwzięciu nawiązało kontakty, których efektem są prowadzone lub finalizowane inwestycje, wiele gmin znalazło nowe pomysły na skuteczną promocję, wielu pomogliśmy odnaleźć właściwy kierunek rozwoju, wiele też zobaczyło, że warto zainwestować czas i własną pracę, aby odnieść sukces.

Wierzymy i jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania będą przynosiły wiele nowych, wymiernych korzyści nie tylko Laureatom Konkursu "Gmina Fair Play" czy nowym przedsiębiorcom inwestującym na ich terenie, ale przyniosą również pożytek mieszkańcom na co dzień zamieszkującym nagrodzone gminy.

Więcej informacji: www.gmina.fairplay.pl